Sumerové - první veliký národ   
obr01-140.kb - sumerologové
obr02- 180.kb - obrázek prvního kola
obr03-160.kb - tabulky se sumerským písmem
obr04-120.kb - vývoj klínového písma
obr05-120.kb - vývoj obrázkového písma sumerského v písmo klínové
obr06150.kb - stéla na níž je otec, který postavil a daroval dceři dům.
obr07 150.kb - dioritový obelisk krále Maniškusa 2 330 př.n.l.
zikkurat                 130 kb
zikkurat                140 kb

           epos o gilgamešovi.tabulka první
           epos o gilgamešovi.tabulka druhá
           epos o gilgamešovi.tabulka třetí

V historii se nikdy neříká nikdy. Přijdou noví objevitelé a vykopou nové objevy. Z dnešního pohledu se však zdá, že Sumerové byli první národ, který lze nazvat společností. Patří jim prvenství v mnoha oborech. Vynalezli kolo, písmo, zákon, stali se prvními staviteli měst jako takových, byli prvními zemědělci, stáli na počátku literatury atd.
Kdo byli Sumerové, odkud přišli?
Tato otázka je v současné době ještě nevyřešena. Na prvenství Sumerů však nemá vliv, a tak původ sumerů přejděme.
Sumerská listina králů
rozdělena na dvě období před potopou a po potopě.
Před potopou
města - Eridu, Badtibiru, Larak, Sippar,Šuruppak
Vládlo osm králů po dobu 241 200 let.
po potopě
do popředí se dostalo město Kiš třiadvacet králu vládlo 24 510 let 3 měsíce a 3,5 dne
Mýtus o Enkim Inanně
Opilý Enki daroval při božské hostině v Eridu této bohyni božské síly a ona s nima prchá do Uruku.
Proto jsou dále uvedeni králové právě z Uruku, bylo jich dvanáct a vládli 2310 let. Nejznámější z nich je pátý král - Gilgameš, který vládl 126 let.
Další dynastie je pravděpodobně z města Uru.
zikkurat10.jpg(40 kb) Za prvního historického vladaře lze považovat Mesilimaz první popotopní dynastie Kišské. Mesilimovu vládu můžeme položit do začátku 26.stol.př.n.l. Znamenala první větší sumerský stát, který združil několik měst pod svou nadvládu. Současně s kišskou dynastií vládla na jihu země v Lagaši jiná dynastie, která měla devět králů a vládla 2520-2255. Vzestup Lagaše vedl k bratrovražedné válce se sousední Ummou.
Kolem roku 2350 př.n.l. se podařilo akkadskému panovníkovi Šarrukenovi/Sargonovi/ vybudovat novou říši a Sumerové ztratili na 180 let svobodu. Touha po svobodě hnala Sumery do krvavých povstání, která byla nejprve potlačena, pak se však panství Akkadanů zhroutilo. Města Uruk, Lagaš, Ur mohla začít nový rozkvět. Nejdříve se vzpamatovalo Lagaš. Za vlády Gudey /kol.2145 př.n.l./začíná jeho nový rozkvět. Popis jeho stavby chrámu zasvěceného Ningirsuovi připomíná popis stavby Šalamounova chrámu.
zikkurat11.jpg(41 kb) Do popředí se dere město Lagaš. V druhé polovině 22.století se prohlásil urukský Utuchengal podle vzoru Akkadských vládců králem "čtyř stran světa" a přijal od boha Enlila pověření, aby vyhladil památku Gutejcl. Utuchengal zajal krále Tirigana a osvobodil Mezopotámii od Gutejců. O několik let později však sám podlehl Urnammuovi z Uru. Urnamman si podmanil Uruk i Lagaš a sjednotil celý Sumer. To se stalo asi kolem roku 2110-2000 př.n.l. Za jeho vlády byl napsán zatím nejstarší zákoník. Tento zákoník však neuplatňoval ono biblické oko za oko, zub za zub, ale snažil se vyčíslit cenu a způsobená škoda musela být zaplacena.
Města
Sumerové byli národem se smyslem pro řád a harmonii. Středem města byl chrám, což mělo znamenat, že bůh je uprostřed svého lidu. Kolem chrámu se usadili kněží, bojovníci, písaři a řemeslníci. Zahradníci, rolníci, rybáři a lovci byli rozptýleni po okolí. V zastoupení městského boha pečoval o řád a kázeň pozemský zástupce - ensi. Jako zástupce božstva byl veleknězem, vojevůdcem a soudcem. Všechna moc se soustředovala v chrámu. Ústřední pevná správa byla nutná k budování průplavů a zavodňovacích systémů.
Sumerské přínosy.
Kolem roku 3000 př.n.l. jsou již známy tabulky se seznamy slov pro procvičování. A kolem roku 2 500 př.n.l. jsou již známy školy, které vyučovaly písaře a písmo. Sumerské písmo je první písmo z našeho hlediska.
Sumerské mytologické texty :
Námětem většiny sumerských mýtů je jednání bohů. Bohové se chovali jako lidé. V čele bohů stáli:
Enki - pán země - hlavní bůh zemědělců.
Enlil - pán ovzduší - hlavní bůh pastevců.
Ann - bůh nebes
Tito tři bohové tvořili sumerskou trojici hlavních bohů.
Mýtus: Enki a Ninmach
Za oněch dnů, kdy nebe a země stvořeny byly,
za oněch nocí, kdy nebe od země bylo odděleno.
        text zde
Sumerská přísloví:
Narodil jsem se na neštastný den.
Položí-li tě do vody, voda se znečistí. Položí-li tě do zahrady, ovoce shnije.
Ještě nechytil lišku, již pro ni dělá obojek.
Když jsem unikl divokému býku, narazila do mne divoká kráva.
zikkurat12.jpg(29 kb) sum1.jpg(60 kb)