exodus


Kniha, která popisuje těžký život Izraelců v Egyptě, jejich útěk do krajiny určené bohem a vydání zákona.

Lid Izraelský se v Egyptě rozmohl. Když na trůn přišel nový faraón, nerad toto viděl a ustanovil nad nimi úředníky, aby je trápili.
Kap - 2: narození Mojžíše. 2:11  I stalo se ve dnech těch, když vyrostl Mojžíš, že vyšel k bratřím svým a hleděl na trápení jejich. Uzřel také muže Egyptského, an tepe muže Hebrejského, jednoho z bratří jeho. A sem i tam se ohlédne, vida, že žádného tu není, zabil Egyptského, a zahrabal jej v písku.
2:23  A uslyšel Bůh naříkání jejich, a rozpomenul se Bůh na smlouvu svou s Abrahamem, Izákem a Jákobem.
Kap - 3-2:Nejdříve se Mojžíšovi zjevil anděl v plamenech a pak hořící keř, v němž se mu zjevil sám bůh.